(Irena Semmler)

Logo Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador
Dla klientów Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik  procedura wnioskowania o przyznanie psa przewodnika osobie niewidomej rozpoczyna się od złożenia wniosku pocztą elektroniczną lub listownie.

We wniosku osoba ubiegająca się o psa przewodnika winna określić stopień i rodzaj niepełnosprawności – w tym przypadku wzroku – co potwierdza załączoną kopią stosownych dokumentów (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ewentualnie decyzja rentowa). Załącza także zaświadczenie o ukończeniu kursu orientacji przestrzennej oraz zaświadczenie lekarza o aktualnym stanie zdrowia.

Kolejnym elementem wniosku jest krótkie przedstawienie własnej sytuacji życiowej, przy czym chodzi tutaj o informacje takie jak: sytuacja rodzinna, środki utrzymania bez podawania wysokości osiąganych dochodów (stosunek pracy, samozatrudnienie, emerytura, renta, brak pracy, pozostawanie na utrzymaniu rodziny w związku z kontynuacją nauki), miejsce zamieszkania i warunki mieszkaniowe oraz uzasadnienie wniosku, w którym aplikant przedstawia motywy ubiegania się o przyznanie psa przewodnika. Wymagane jest też podanie informacji o warunkach fizycznych aplikanta, bowiem przy doborze odpowiedniego psa trzeba wziąć pod uwagę wzrost klienta, jego wagę, równowagę, refleks, kontrolę pozycji ciała, elastyczność, siłę i tolerancję na wysiłek.

Jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia przedstawione wyżej kryteria, jego autor zostaje wpisany na listę kandydatów oczekujących. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku Fundacja prosi o uzupełnienie wymaganych informacji. Istotne jest, by osoba zainteresowana otrzymaniem psa przewodnika złożyła wniosek osobiście. Wnioski złożone przez osoby trzecie (rodzina , znajomi) wymagają potwierdzenia bezpośrednio przez aplikanta.

Czas oczekiwania na przyznanie psa przewodnika może wynosić do dwóch lat, w zależności od liczby zarejestrowanych wniosków. W okresie oczekiwania przedstawiciel Fundacji przeciętnie raz na kwartał kontaktuje się z kandydatem, aby potwierdzić jego zainteresowanie otrzymaniem psa przewodnika.

Kolejny etap ubiegania się o przyznanie psa przewodnika to zaproszenie na spotkanie z instruktorami szkolącymi psy, instruktorem orientacji przestrzennej i psychologiem.

Spotkania odbywają się w Poznaniu, osoba ubiegająca się przyjeżdża na własny koszt. Czas spotkania przewidziany jest na jeden dzień, jednakże w przypadku konieczności przedłużenia go do następnego dnia Fundacja zapewnia nocleg.

Celem spotkania jest między innymi ocena stopnia samodzielności osoby ubiegającej się o psa przewodnika, tempa poruszania się i określenie typu psa, jaki będzie do klienta pasował. Informacje te są o tyle istotne, że klient powinien odczuwać komfort podczas pracy z psem; jego tempo chodzenia oraz długość kroku powinny być zgodne ze sposobem chodzenia psa.

W trakcie wizyty osoba aplikująca o psa przewodnika proszona jest ponadto o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych oraz przyjmowanych stale leków.

Ankieta jest dobrowolna, jednakże możliwie szeroka wiedza na temat stanu zdrowia aplikanta zmniejsza ryzyko niewłaściwego doboru psa.

Ważną i bardzo istotną rzeczą, na którą zwraca się dużą uwagę przy kwalifikacji klientów, jest stosunek do zwierząt, a w szczególności do psów. Przedmiotowe podejście do psa przewodnika i traktowanie go wyłącznie jako sprzęt rehabilitacyjny jest czynnikiem dyskwalifikującym.

Ważne jest również, by kandydat zadeklarował, iż posiada warunki finansowe pozwalające na utrzymanie psa. Jest to o tyle istotne, że klienci Fundacji po przekazaniu im nieodpłatnie psa przewodnika ponoszą wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, tzn. wyżywieniem, opieką medyczną, leczeniem, oraz koszty pochówku / utylizacji po śmierci psa.

Uczestniczący w spotkaniu instruktorzy, po jego zakończeniu, sporządzają „Formularz oceny aplikanta o psa przewodnika”, który stanowi uszczegółowienie informacji zawartych we wniosku zgłoszeniowym. Formularz składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje informacje o aplikancie dotyczące jego warunków fizycznych, sytuacji rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, aktywności życiowej, stanu zdrowia oraz stanowiska rodziny co do obecności w domu psa. Drugą część wypełnia się na podstawie obserwacji zachowań aplikanta w trakcie 20-minutowego spaceru. Oddzielne pisemne opinie ze spotkania i rozmów z aplikantem sporządzają psycholog oraz instruktor orientacji przestrzennej. Następnie na ich podstawie oraz na podstawie informacji zawartych w formularzu oceny aplikanta podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu aplikanta do grupy oczekującej na przyznanie psa.

Informacja w tej sprawie jest przekazywana klientowi i formalnie kończy ona etap ubiegania się o przyznanie psa przewodnika.

Zgodnie z celem statutowym Fundacji przekazanie psa przewodnika osobie niewidomej następuje całkowicie nieodpłatnie.

Poprzedni rozdział / Następny rozdział