(Irena Semmler)

Logo Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador

Procedurę przekazywania psa przewodnika rozpoczyna zaproszenie klienta na minimum 10-dniowy pobyt w Poznaniu, w czasie którego uzyskuje on podstawowe informacje o zasadach opieki nad psem, zasadach poruszania się z psem przewodnikiem oraz o uprawnieniach osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psa przewodnika. Koszty związane z pobytem klienta ponosi Fundacja.

Procedurą przekazania kieruje instruktor szkolący dane zwierzę, który najpierw wprowadza klienta w tematykę psychiki i funkcjonowania psa, jego zachowań, reakcji oraz relacji człowiek – pies. Instruktor przekazuje także podstawowe informacje dotyczące opieki nad psem i jego pielęgnacji.

Kolejne dni pobytu klienta to nauka pracy z psem, rozpoczynająca się od przejścia krótkich, znanych psu tras. Celem tych ćwiczeń jest wzbudzenie w kliencie zaufania do psa oraz nauczenie go rozpoznawania sygnałów przekazywanych przez zwierzę. W miarę postępów we wspólnej pracy psa i człowieka czas przejścia jest wydłużany, a trasy urozmaicane. Klient z psem i instruktorem wchodzą także do obiektów użyteczności publicznej, sklepów, aptek itp. Udają się również na obowiązkową wizytę do lekarza weterynarii, który dokonuje oceny stanu zdrowia zwierzęcia. W trakcie wizyty pies jest ważony, a klient otrzymuje szczegółowe zalecenia co do żywienia psa i utrzymania jego wagi na optymalnym poziomie.

Pies wskazuje swojej właścicielce ławkę.

W ostatnim dniu pobytu w Poznaniu Fundacja podpisuje z klientem umowę o przekazaniu psa przewodnika. Umowa zawarta zostaje na czas do ukończenia przez zwierzę ósmego roku życia, z możliwością dwukrotnego jej przedłużenia – każdorazowo o rok – w oparciu o opinię lekarza weterynarii.

W umowie klient zobowiązuje się do wykorzystywania umiejętności psa zgodnie z jego przeznaczeniem, do zapewnienia psu wyżywienia odpowiedniego dla psa pracującego, do codziennej opieki oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej. Umowa zawiera również zastrzeżenie, iż w przypadku niewłaściwego traktowania psa lub zaprzestania pracy z psem z przyczyn leżących po stronie klienta Fundacja – jako właściciel – ma prawo psa odebrać. Klient zobowiązany jest także ubezpieczyć psa we wskazanym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wraz z psem klient otrzymuje nieodpłatnie specjalistyczną uprząż oraz znaczek identyfikujący psa.

Podpisanie umowy kończy etap pobytu klienta w Poznaniu. Powraca on wraz z psem do miejsca swego zamieszkania. Towarzyszy im instruktor, który przez pięć dni pomaga klientowi opracować maksymalnie do trzech stałych tras, po których najczęściej klient się porusza. Zakończeniem tego etapu jest przekazanie certyfikatu potwierdzającego status psa przewodnika.

Klient otrzymuje certyfikat w dwóch formatach – A4 oraz podręczny wielkości zbliżonej do karty kredytowej, w którym zawarte są dane psa i jego opiekuna oraz potwierdzenie statusu psa przewodnika. Ponadto klient otrzymuje tej samej wielkości informację – wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – o podstawowych uprawnieniach osoby niepełnosprawnej korzystającej z pomocy psa asystującego.

Wręczenie certyfikatu formalnie kończy proces przekazywania psa przewodnika i umożliwia klientowi rozpoczęcie samodzielnej pracy z psem. Nie oznacza to oczywiście ustania kontaktów na linii Fundacja – klient. Po miesiącu instruktor odbywa pierwszą wizytę serwisową, po pół roku następną, a kolejne w miarę potrzeb, nie mniej niż jedną rocznie. Fundacja stara się ponadto zaprosić raz w roku klientów z psami na weekendowe spotkanie, którego celem jest ocena kondycji i pracy psów, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, a także integracja środowiska klientów Fundacji.

Poprzedni rozdział / Przejdź do testu wiedzy na temat psów przewodników